Regulamin

Regulamin OSK JUREX Jerzy OSIKA

 1. Ośrodek Szkolenia Kierowców JUREX prowadzi szkolenie kandydatów na kierowców kat. A1, A2, A, B.
 2. Osoba ubiegająca się o uprawnienia do kierowania pojazdem (kursant) może rozpocząć szkolenie za zgodą rodziców lub opiekunów trzy miesiące przed osiągnięciem: 16. roku życia – dla kat. A1, 18. roku życia – dla kat. A2, B.
 3. W ramach szkolenia podstawowego każdy kursant realizuje: zajęcia teoretyczne (1 godzina = 45 minut),  zajęcia praktyczne (1 godzina = 60 minut).
 4. Grafiki jazd są ogólnodostępne i każdy ma prawo do zrobienia rezerwacji. Prosimy o wcześniejsze rezerwowanie jazd (zwłaszcza na kursach przyspieszonych i ekspresowych), szkoła nie gwarantuje wolnych miejsc w każdym dniu i o każdej godzinie.
 5. Instruktor nauki jazdy czeka na kursanta w umówionym miejscu przez 30 minut, po tym czasie uznaje się, że wyżej wymieniony kursant zrezygnował z zajęć i zostaje on obciążony kosztami w wysokości 60 zł za jedną godzinę jazdy umówionej, a niewykorzystanej.
 6. Kursant może zrezygnować z jazdy wpisanej już do grafiku, bez obciążenia go kosztami (60 zł) tylko wówczas, gdy zgłosi to 48 godziny przed umówioną jazdą, za wyjątkiem weekendów i jazd poniedziałkowych. Jazdy sobotnie, niedzielne i poniedziałkowe można odwołać do godziny 8.00 w piątek.  W przypadku nie stawienia się na umówiona i nieodwołaną w terminie jazdę, osoba szkolona zostaje obciążona kwotą 60zł, płatną w biurze ośrodka.
 7. W trosce o jakość szkolenia informujemy, że instruktora można zmienić na każdym etapie szkolenia. Takie zmiany należy omawiać z kierownikiem.
 8. Osoby przeziębione, chore są proszone o odwoływanie jazd odpowiednio wcześniej. Jeżeli instruktor zauważy widoczne oznaki choroby lub przeziębienia osoby szkolonej, ma prawo do odmówienia jazdy i obciążenia kursanta kwotą 60 zł za przestój pojazdu.
 9. Z uwagi na specyfikę szkolenia w zakresie kategorii  A1, A2, A w wypadku niezastosowania się przez osobę szkoloną do jakiegokolwiek zalecenia instruktora lub podjęcia specyficznego ryzyka poprzez zachowanie sprzeczne z przepisami prawa, regułami ostrożności lub zasadami szkolenia, w związku z samodzielnym prowadzeniem pojazdu podczas szkolenia praktycznego w zakresie kat.  A1, A2, A kursant działa na własne ryzyko i bierze pełną odpowiedzialność za powstałe w wyniku swojego zachowania szkody na osobie, w szczególności poniesione uszkodzenia swojego ciała lub związane z tym szkody materialne powstałe podczas szkolenia.
 10. Warunkiem przeprowadzenia szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii  A1, A2, lub A jest zapewnienie sobie przez osobę szkoloną odpowiedniego stroju ochronnego w postaci: wiązanego obuwia na płaskiej podeszwie, spodni z długimi nogawkami, kurtki z długimi rękawami zapinanej na (suwak, guziki lub zatrzaski), rękawic zakrywających całe dłonie.
 11. Szkolenie nie odbędzie się, jeżeli kursant jest pod działaniem środka odurzającego lub alkoholu – w takim wypadku opłata wynosi 60 zł (każda godzina szkolenia niezrealizowana a zarezerwowana).
 12. Uczestnik kursu ma zagwarantowane ceny kursu prawa jazdy przez okres 3 miesięcy od daty zapisu na kurs.
  Po tym okresie, jeżeli nie ukończy szkolenia, a cena kursu wzrośnie jest zobowiązany do dokonania dopłaty (różnica w cenie kursu) wynikającej z nowego cennika kursu. Obejmuje to wszelkie przypadki związane z przerwaniem i ponownym wznowieniem szkolenia z przyczyn niezależnych od OSK JUREX. Gwarancja ceny kursu nie obejmuje sytuacji gwałtownego wzrostu cen paliw przekraczających wartość wzrostu ceny paliwa o 10% od ceny w dniu zapisu na kurs.
 13. W przypadku rezygnacji z kursu lub przerwania szkolenia teoretycznego kwota zwracana za niewykorzystaną część szkolenia będzie pomniejszona o 700zł dla kursu podstawowego oraz 1200 zł dla kursów przyspieszonych i ekspresowych, które stanowią zwrot kosztów szkolenia teoretycznego, licencji, energii elektrycznej i wynagrodzenia instruktorów oraz kosztów administracyjnych. W przypadku przerwania szkolenia praktycznego z przyczyn niezależnych od OSK JUREX następuje zwrot wpłaty za niezrealizowaną część szkolenia. Następuje on po odliczeniu opłat za część praktyczną (wykorzystane godziny zajęć) w okresie do 30 dni od daty wpłaty. Po okresie 30 dni od daty wpłaty nie przysługuje zwrot części opłat. Zwrot rozliczonej jak wyżej wpłaty następuje w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia rezygnacji gotówką do rąk kursanta lub przelewem na rachunek bankowy. Zwrot pieniędzy jest możliwy wyłącznie za okazaniem dowodu wpłaty.
 14. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r. informujemy, że dane osobowe naszych klientów są przechowywane w biurze ośrodka na ul.Friedleina 6. Dane osobowe zbierane i przetwarzane są wyłącznie na potrzeby OSK JUREX i nie będą udostępniane osobom trzecim.
  Przetwarzanie danych osobowych, udostępnionych w złożonych przeze osoby szkolone dokumentach, zawartych w Profilu Kandydata na Kierowcę oraz zawartych w dokumentacji ośrodka szkolenia kierowców, dla potrzeb procedur niezbędnych do realizacji procesu szkolenia z zakresu kursu prawa jazdy oraz aktualizacji PKK, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych odbywa się tylko w siedzibie OSK JUREX przez Kierownika Ośrodka.
  Każdemu kursantowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych, żądania zaprzestania przetwarzania oraz prawo sprzeciwu, który należy zgłosić do siedziby ośrodka.
 15. Do każdego przelewu zostaje wystawiony paragon fiskalny, który można odebrać w biurze ośrodka w terminie do 7 dni od daty wpłaty.
 16. Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827)
  Rozdział 4. Prawo odstąpienia od umowy. Art. 27
  [Termin na odstąpienie od umowy]
  Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35.