KWALIFIKACJE


 

Aby podjąć pracę na stanowisku kierowcy zawodowego (kat. C lub D) niezbędnym wymogiem jest odbycie kursu w zakresie kwalifikacji wstępnej. Zgodnie z ustawą o transporcie drogowym w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy, kierowca, który uzyskał prawo jazdy kat C - po 10 września 2009 roku i kat. D - po 10 września 2008 roku aby rozpocząć pracę na stanowisku kierowcy zobowiązany jest do odbycia kursu w zakresie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej. Kierowcy, którzy uzyskali prawo jazdy kat. C przed 10 września 2009 roku oraz kat D przed 10 września 2008 zobowiązani są odbyć szkolenie okresowe.
 

W ramach kursu kwalifikacyjnego wyodrębniamy:

• kwalifikację wstępną
   - dotyczy kierowców, którzy nie ukończyli 21 lat (w przypadku kat. C- przewóz rzeczy) oraz 23 lata (w przypadku kat. D- przewóz osób)
• kwalifikację wstępną przyspieszoną
   - dotyczy kierowców, którzy ukończyli 21 lat (w przypadku kat. C- przewóz rzeczy) oraz 23 lata (w przypadku kat. D- przewóz osób)
• kwalifikację wstępną uzupełniającą
   - dotyczy kierowców, którzy posiadają już uzyskaną kwalifikację wstępną lub kwalifikację wstępną przyspieszoną oraz nie ukończyli 21 lat (w przypadku kat. C- przewóz rzeczy) oraz 23 lat (w przypadku kat. D- przewóz osób)
• kwalifikację wstępną uzupełniającą przyspieszoną
   - dotyczy kierowców, którzy posiadają już uzyskaną kwalifikację wstępną lub kwalifikację wstępną przyspieszoną oraz ukończyli 21 lat (w przypadku kat. C- przewóz rzeczy) oraz 23 lata (w przypadku kat. D- przewóz osób)


OPIS KURSU:

Kurs w zakresie kwalifikacji wstępnej obejmuje łącznie 280 godzin.
Składa się:
część teoretyczna - 260 godzin
   - część podstawowa – 195 godzin
   - część specjalistyczna – 65 godzin
cześć praktyczna - 20 godzin
   - zajęcia praktyczne w ruchu drogowym - 16 godzin
   - zajęcia praktyczne z jazdy w warunkach specjalnych - 4 godziny

Warunki uczestnictwa w kursie:

  • Zgodnie z ustawą o transporcie drogowym do szkolenia może przystąpić osoba, która:
  • przebywa co najmniej 185 dni w roku na terenie RP - ze względu na więzi osobiste lub zawodowe, bądź
  • studiuje od co najmniej 6 miesięcy na terenie RP i przedstawi zaświadczenie potwierdzające ten fakt
  • niebędąca obywatelem Państwa członkowskiego UE, mająca zamiar wykonywać przewozy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium RP

Po ukończeniu kursu kierowca przystępuje do obowiązkowego egzaminu państwowego.  Testy kwalifikacyjne przeprowadza komisja egzaminacyjna powołana przez Wojewodę. 

Test kwalifikacyjny obejmuje:

Test podstawowy - 20 pytań w zakresie tematów realizowanych dla części podstawowej w ramach kursu kwalifikacyjnego
Test specjalistyczny - 10 pytań w zakresie tematów realizowanych dla części specjalistycznej kursu kwalifikacyjnego odpowiednio dla prawa jazdy kat. D,D E,D1,D1 E albo C,C E,C1,C1 E

Zaliczenie testu następuje po udzieleniu co najmniej 16 poprawnych odpowiedzi z części podstawowej oraz co najmniej 5 poprawnych odpowiedzi z części specjalistycznej. Czas trwania testu 45 minut. 
Osobie szkolonej, która uzyskała pozytywny wynik testu, w terminie do 7 dni od dnia przeprowadzenia testu Wojewoda wydaje świadectwo kwalifikacji zawodowej, ważne na okres 5 lat.
Osoba, która uzyskała negatywny wynik testu, może przystąpić do kolejnych testów kwalifikacyjnych organizowanych w tym samym ośrodku.

 
 www.oskjurex.net
facebook.com/oskjurex.krakow
oskjurex@op.pl

Godziny otwarcia pon-pt 10.00-18.00
tel 12 633-23-92
szkolenie teoretyczne Ewa 695 124 222
szkolenie praktyczne Jurek 605 739 110
Strony internetowe