Profil PKK

Profil Kandydata na Kierowcę (PKK) jest to elektroniczny dokument, generowany w systemie "Kierowca", zawierający dane i informacje identyfikujące i opisujące osobę ubiegającą się o wydanie  prawa jazdy. Dokument ten jest niezbędny do rozpoczęcia szkolenia oraz przystąpienia do egzaminu.
Uzyskanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK) (daje możliwość szkolenia i zdawania egzaminu na terenie całego kraju)
Warunkiem rozpoczęcia kursu na prawo jazdy jest  wygenerowanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK) w wydziale komunikacji (Urząd Miasta, Starostwo Powiatowe) właściwym dla adresu zameldowania.
Dokument generowany jest bezpłatnie.

Wymagane dokumenty do założenia PKK:
  • wniosek
  • dowód tożsamości
  • jedna wyraźna, aktualna i kolorowa fotografia o wymiarze   3,5 cm x 4,5 cm przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami,
  • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do kierowania pojazdem, wydane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców
  • pisemna zgoda rodzica lub opiekuna, jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat
  • kserokopia prawa jazdy (w przypadku, gdy wnioskodawca posiada prawo jazdy),
  • kserokopia karty pobytu, wizy, innego dokumentu lub potwierdzenia o pobycie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej powyżej 185 dni w przypadku cudzoziemca.
 
Istnieje możliwość zrobienia u nas badań lekarskich.
Więcej informacji w naszym biurze.
 
 www.oskjurex.net
facebook.com/oskjurex.krakow
oskjurex@op.pl

Godziny otwarcia pon-pt 10.00-18.00
tel 12 633-23-92
szkolenie teoretyczne Ewa 695 124 222
szkolenie praktyczne Jurek 605 739 110
Strony internetowe